_

فونداسیون ( Foundation )

فونداسیون ( Foundation ) به بخش زيرين سازه ها (شامل المان هاي سازه و خاک زير آن) که نيروها و لنگرهاي ناشي از روسازي را به خاک يا سنگ بستر زيرين منتقل مي نمايد ، فونداسيون يا شالوده مي گويند. همچنين فونداسيون پايداري سازه را در برابر لغزش و واژگوني تامين مي نمايد. در واقع فونداسيون يک عامل انتقالي بين روسازي و زمين است . براي اجراي فونداسيون در سازه هاي چوبي به دليل اين که سازه هاي چوبي  سبک تر از سازه بتني مي باشند بيشتر نقش کرسي را خواهد داشت تا در بارندگي و جاري شدن آب سازه را در ارتفاع بالاتر از زمين نگه دارد. بطور کلی فونداسیون  به چهار دسته تقسیم می شود . پی های سطحی ، پی های عمیق ، پی های نیم عمیق و پی های  ویژه ها از انواع فونداسیون می باشد . هر یک از این دسته ها خود به چند بخش دیگر تقسیم می شود. بنابراین برای مشخص کردن بهترین نوع فونداسیون برای هر پروژه نیاز به برسی و کارشناسی از محل پروژه می باشد . متاسفانه خیلی از متقاضیان ساخت انواع ویلای چوبی در تماس با کارشناسان در خواست بر آورد هزینه فونداسیون را دارند . در برخی موارد مشاهده می شود برخی از شرکت ها همکار بدون برسی کارشناسی اقدام به اعلام هزینه فونداسیون می کنند ، بدون بازدید از محل پروژه ، که باعث ارائه اطلاعات غلط به متقاضی می شوند و ایجاد اختلال در محاسبات ساخت برای متقاضیان خواهند شد .
توجه : 
کلیه شرکت های سازنده ویلای چوبی ، اجرای بخش های بتنی سازه را به کارفرما می سپارند .
فونداسیون Foundation